Vývojová kineziologie

Ontogeneze

Ontogeneze motoriky člověka je geneticky determinována a je pokračováním vývoje intrauterinního.

"Hnacím motorem" motorické ontogeneze je motivace dítěte (ideomotorika). Za předpokladu motivace dítěte se tedy automaticky objevují jisté svalové souhry, schopnosti dítěte se motoricky projevit a něco dosáhnout.

Vyzrávání CNS (ontogeneze motoriky) je charakterizováno vývojovými stupni. Každý vývojový stupeň je obsažen ve vyšším vývojovém stupni, což dokazuje kineziologická analýza těchto globálních motorických vzorů.

Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává nám jasná pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte.

Seznamuje nás nejen s přesným architektonickým vyjádřením každého motorického vývojového stupně, ale zabývá se hlavně kineziologickým obsahem každého motorického vývojového vzoru, který je charakteristický pro určitý věk dítěte.
Tak postupně zjišťujeme, jak vznikají svalové souhry a jak tyto svalové souhry spolu souvisí. Jsme pak schopni odpovědět na otázku, na jakém kvalitativně vývojovém stupni se dítě nachází.

Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých. Při pohledu na držení osového orgánu (hlava, trup, pánev) dospělého pacienta a na způsob jeho pohybu jsme pak schopni určit, z jakého vývojového období si nese každý jedinec jisté nedostatky. Podle toho jsme schopni určit i výsledné držení těla včetně aker dolních i horních končetin. Špatná kvalita držení těla může přinést přinejmenším dříve nebo později vertebrogenní obtíže. Znalost vývojové kineziologie je tak nezbytným vybavením pro fyzioterapeuty zabývající se obecně rehabilitací pohybových poruch a to nejen v oblasti diagnostiky, ale zvláště terapie.

 

Osnova ontogeneze dítěte

Poloha na břiše

Novorozenec

 • Uložení na xiphoideu, zatížen na straně záhlavní, točí hlavu, žádná opěrná plocha
 • asymetrický, konvexní strana ke straně čelistní
 • převaha flexe, hlava je níž než pánev, vzájemné postavení stehen vůči sobě (90°)

4 týdny

 • povolí flekční držení (pánev k podložce, lokty k podložce)
 • 50% dětí optický kontakt
 • žádná opěrná plocha, jen úložná, zatížen na straně záhlavní

6 týdnů

 • 75% dětí optický kontakt
 • zvedá hlavu nad podložku (asymetricky), zatížena distální část předloktí, žádná opěrná plocha, jen úložná, zatížení jde do oblasti horního kvadrantu břicha

8 týdnů

 • kontakt 100%, hlavu zvedá od podložky a při kontaktu ze střední roviny udrží v rovině frontální ve středním postavení (neuklání hlavu), při točení hlavy úklony trupu
 • zatížení v oblasti pupku a střední část předloktí, prsty do pěstiček (kontakt, dívá se do očí, úsměv)

3 měsíce

 • první opěrná báze, opora o symfýzu a mediální epikondyly humeru obou horních končetin, hlava vně opěrné báze, rotuje hlavu bez souhybu trupu, otvírá pěstičky, dolní končetiny volně v extenzi na podložce (není plná extenze v kolenou), první segmentální pohyb
 • pohyb očí v rozsahu 30°, hlava rotuje v rozsahu 30° ke každé straně

4,5 měsíce

 • zkřížený vzor, opora o jeden loket (mediální epikondyl humeru, na té samé straně kyčelní kloub, kontralaterálně nakročená dolní končetina do 90° - opora o med. Kondyl femuru), volná HK sahá po hračce, vně opěrné báze je hlava a také jedna horní končetina, ulnární úchop
 • uchopí hračku nacházející se v kvadrantu každé ruky (nabízenou ze středu neuchopí), rotace postupuje na thorakolumbální úsek, segmentální pohyb předloktí (supinace, pronace), manipulace s hračkou ve střední rovině oběma rukama

5 měsíců

 • zatížení se stěhuje ze symfýzy dále na stehna, vzpřimuje na extendované horní končetiny, ruce opřeny o proximální část dlaně až zápěstí, (prsty lehce ve flexi, lehká VR ramen), hlava vně opěrné báze (obdélník)
 • při kontaktu s hračkou ve střední linii, střídá vzor opory o zápěstí se vzorem plavání (horní i dolní končetiny nad podložku, houpe se na pupku, hlavu zvedá)

6 měsíců

 • opora o rozvinuté dlaně (není flexe prstů, bez vnitřní rotace ramen), zatížena stehna, hlava vně opěrné báze, opěrná báze tvar obdélní
 • kuradiální úchop (v radiální dukci, otvírá ruku od palce)
 • hrudní dýchání

 

Poloha na zádech

Novorozenec

 • asymetrický, zatížen na straně čelistní, pozitivní abdukční úhel kyčlí, nekontaktuje, konvexní oblouk na straně obličeje, holokinetický pohyb, tzv. primitivní kopání

4 týdny

 • 50% kontaktuje, stále více zatížen na straně čelistní, záhlavní rameno i pánev výrazně od podložky

6 týdnů

 • motorické vyjádření kontaktu - vzor šermíř. Pozor! Rozlišit od asymetrických tonických šíjových reflexů. Změna držení pánve ve směru dorzální flexe, povolená pěstička

8 týdnů

 • zdravé dítě je již schopno živou mimikou vyjádřit aktuální postoj ke své matce nebo chůvě, vzor fyziologické dystonie (v poloze na břiše přenese těžiště směrem kaudálním, rozlišit od dystonické ataky - v poloze na břiše není schopno opory o lokty a tím přenesení těžiště kaudálně)
 • spojení horních končetin - vzor kontaktu prstů horních končetin, zatížení trupu kraniálně směr lopatky, ve vztahu ke stranám stejnoměrně, změna držení pánve ve směru dorzální flexe, dolní končetiny opírá patami o podložku), při kontaktu prstů sledovat abdukční úhel horních končetin

3 měsíce

 • opora o kontrahovaný m. trapéz, zatížení mezi lopatkami, horní končetiny spojuje, chytá i dlaně, zajištění těla ve všech třech rovinách, dolní končetiny nad podložkou v devadesátistupňové flexi (horní hlezenní je kloub v nulovém postavení ve vztahu k dorzální a plantární flexi, dolní hlazení kloub je ve středním postavení ve vztahu k supinaci a pronaci), pánev ve středním postavení, rozvinutí páteře (napřímení)
 • segmentální pohyb - oči a hlava 30° na každou stranu

4,5 měsíce

 • zkřížený pohyb - úchop jednou horní končetinou do kvadrantu druhé horní končetiny, začátek otočení
 • manipulace hračkou pod kontrolou očí, segmentální pohyb předloktí
 • kontakt palců na dolních končetinách (4 měsíce), kontakt vnitřních hran chodidel (4,5 měsíce)
 • sahá si po těle - v úrovni kyčlí

5 měsíců

 • pokračuje v otočení do polohy na břicho osou pánve - dokročení dolní končetiny na podložku, otočení vede hlava a svrchní horní končetina - směr ventrální
 • kontakt dolních končetin - celá chodidlachytá si po těle - na kolena

6 měsíců

 • dokončení otočení do polohy na břicho (do polohy na lokty), na obě strany
 • kontakt horní končetiny + dolní končetiny - chytá prsty dolních končetin, do úst (za 6 měsíců)
 • dýchání hrudníkem, orofaciální oblast vyzrává, předpoklad žvýkaní a následně i řeč

 

Vertikalizace - 3. trimenon(spojení vývoje z polohy na zádech a z polohy na břiše)

7 měsíců

 • v poloze na zádech prsty dolních končetin do pusy
 • v poloze na břiše homologní zaujetí polohy na čtyřech (přes streč m. iliopsoas bilatt)

7,5 měsíců

 • plížení (tulenění) - lokomoční projev, zkřížený model, tah jednou horní končetinou, dolní končetiny se neúčastní
 • šikmý sed - nejprve přes loket, pak na rozvinutou dlaň, vzpřímení trupu do vertikály v rovině frontální
 • pinzetový úchop (objeví se v šikmém sedu při snaze uchopit něco vysoko), ruka rozvinuta na tři paprsky

8 měsíců

 • diferencované zaujetí polohy na čtyřech
 • volný sed (ze šikmého sedu odstrčením se nebo z polohy na čtyřech přes šikmý sed do volného sedu)
 • začátek kvadrupedální chůze v horizontále (rozlišit nevyzrálé a vyzrálé), (rozlišit zkřížený model od střídavého, který je homologní)
 • vertikalizace trupu u překážky (vzpřímení trupu v rovině sagitální), okamžitě nakročí

9 měsíců

 • vertikalizace nakročením do vzpřímeného stoje, stoj s větším zatížením vnitřních hran
 • kvadrupedální chůze ve vertikále ve frontální rovině (chůze stranou podle nábytku), zkřížený vzor (nejprve se drží okraje nábytku, postýlky, pak stačí opření dlaněmi o stěnu)

10-12 měsíců

 • pohyb v prostoru libovolně dopředu i nahoru
 • první krok do volného prostoru většinou mezi nábytkem
 • první kroky dopředu (bez souhybu horních končetin)
 • samostatný stoj, (v podstatě jde o zastavení se v chůzi, což je naprosto odlišná záležitost od náhodného stoje, jako "solný sloup", když je dítě postaveno na nohy, což vidíme u zdravého dítěte na konci 4. trimenonu)

 

Ontogeneze motoriky je završena  sociální bipedální lokomocí, to je schopností dítěte si z vlastního popudu někam  dojít, zastavit se a otočit se. Za samostatnou chůzi nepovažujeme první kroky dítěte, které dítě vykoná většinou pro radost rodičů.V ideálním motorickém vývoji dítěte se objeví samostatný stoj dříve, než první kroky dítěte. Volný sed, lezení po čtyřech a vertikalizace se objevuje následně po šikmém sedu a pořadí použití těchto vzorů závisí na motivaci dítěte.

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
13.05.2024FyzioterapeutKurz 2 23/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol Prahavíce
31.05.2024LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz