Reflexní plazení

Reflexní plazení, jak jsme již výše uvedli je globální terapeutický model, který se jako takový v lidské ontogeneze nevyskytuje. Jinými slovy, ideální vývoj dítěte neobsahuje plazení po loktech s odrazem od paty a s oporou na koleni na kontralaterální straně. Kineziologická analýza tohoto terapeutického globálního modelu však dokazuje, že jeho jednotlivé dílčí modely jsou identické s dílčími modely lidské ontogeneze.

Definice výchozí polohy

Výchozí poloha standardní pozice reflexního plazení je definována v poloze na břiše. Hlava je otočena k jedné straně a názvy končetin jsou stanoveny podle postavení hlavy. Podle otočení hlavy jsme ve výchozí poloze rozdělili končetiny na čelistní a záhlavní.

  • Čelistní horní končetina je ve výchozím postavení vzoru reflexního plazení v takovém postavení, že umožní vstup do lokomočního cyklu v opěrné fázi, ze které dále vzniká odraz.
  • Záhlavní dolní končetina je ve výchozím postavení vzoru reflexního plazení v takovém postavení, které umožní vstup do lokomočního cyklu ve fázi opěrné, ze které může vzniknout fáze odrazová.
  • Záhlavní horní končetina je ve výchozím postavení vzoru reflexního plazení v takovém postavení, že vznikající aktivitou se uskuteční fáze flekční, ze které bude vznikat fáze relaxační.
  • Čelistní dolní končetina je ve svém výchozím postavení uložena tak, že vznikající aktivitou vstoupí do lokomočního cyklu fází flekční. Z této fáze může vzniknout fáze relaxační a dále opora na koleni.

 

Osový orgán je v podélné ose hlavy, která je rotována k jedné straně 30°. Tuber frontale záhlavní strany naléhá na podložku. Hlava je rotována, není ukloněná ani zakloněná. Osa ramen se svažuje ke straně záhlavní, osa pánevní se svažuje ke straně čelistní. Tento rozdílný směr obou os v rovině transverzální má nesmírně důležitý význam pro aktivaci modelu reflexního plazení.

  • Čelistní horní končetina je nastavená ve vyvážené zevní a vnitřní rotaci, velikost flexe je 125° - 135°, abdukce je asi 30°. Předloktí leží na podložce v pronaci a zápěstí leží na spojnici s ramenním a kyčelním kloubem strany čelistní. Velikost flexe v lokti je asi 45°. Prodloužíme-li osu humeru, pak se dostaneme do výše Th12.
  • Záhlavní dolní končetina má rovněž vyváženou zevní a vnitřní rotaci, abdukce je asi 30°, flexe je asi 30°. Nejlépe najdeme výchozí postavení kyčle tak, když osu stehna srovnáme s osou paže. Obě osy jsou paralelní.

 

Velikost flexe v koleni najdeme tak, když nastavíme patu do sagitální roviny, která prochází hrbolem kosti sedací ( tuber ossis ischii). Tato je paralelní s podélnou osou těla.

  • Záhlavní horní končetina je volně uložena podle těla ve vnitřní rotaci.
  • Čelistní dolní končetina leží volně na podložce.

 

Spoušťové zóny reflexního plazení

Spoušťové zóny reflexního plazení jsou rozděleny na zóny hlavní a zóny vedlejší. Žádná ze zón však nemá větší důležitost, protože z každé zóny lze provokovat lokomoční komplex reflexního plazení. Tlak do zóny má definovaný směr a můžeme ho rozložit na jednotlivé vektory. Směr tohoto tlaku není náhodný. Souvisí s provokací aktivity na základě propriocepce struktur uložených pod místem tlaku a současně klade odpor proti plánovanému pohybu segmentu, což má nepochybně rovněž souvislost s propriocepcí. Proprioreceptory zde hrají hlavní roli, protože jejich adaptabilita je tak malá, že lze pro naše potřeby říci, že jsou neadaptabilní.

Zóny čelistní horní končetiny

Mediální epikondyl humeru - směr tlaku je do ramenního kloubu čelistní strany.
Mediální hrana lopatky - rozhraní mezi střední a spodní třetinou. Směr tlaku je do lokte čelistní strany.

Zóny záhlavní horní končetiny

Akromion - směr tlaku je mezi lopatky, asi do výše Th4.
Procesus styloides radii, asi 1 cm kraniálně - směr tlaku je do lokte.

Zóny čelistní dolní končetiny

Mediální kondyl femuru - směr tlaku je do kyčelního kloubu čelistní strany.
Spina iliaca anterior superior - směr tlaku do kyčle opačné strany.h3>Zóny záhlavní dolní končetiny

Zóny záhlavní dolní končetiny

Tuber calcanei - směr tlaku do kolene záhlavní strany.
Rozhraní fascie m. glutaeus medius a m. glutaeus maximus - směr tlaku míří do kolenního kloubu na čelistní straně.

Trupová zóna

Je uložena na straně záhlavní ve výši kaudálního úhlu lopatky před m. errector spinae, laterálně od mediální roviny, ve výši trnových výběžků obratlů Th5 a Th6. Směr tlaku je mediální, ventrální a kaudální. Výslednice míří do lokte na čelistní straně.

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
11.05.2020FyzioterapeutKurz 20/05- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
03.06.2021LékařKurz 20/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
03.09.2021LékařKurz 20/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
13.09.2021FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
04.10.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
11.10.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
01.11.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
21.03.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
28.03.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
20.06.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz