Bc. Věra Skaličková - Kováčiková

E-mail: vera.kovacikova@rl-corpus.cz

Pozice ve firmě

Dosažené vzdělání

Odborné kurzy

Dosavadní praxe

Publikační činnost

Kováčiková, V.: Naše zkušenosti s léčbou DMO metodou reflexní lokomoce v naší ambulantní péči. Mezinárodní symposium DMO, Praha, říjen 1990

Kováčiková, V.: Chyby v aplikaci Vojtovy metody. Novoměstské dny, Nové Město na Moravě, 1995

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody v kinezioterapii dětských pacientů. Celostátní rehabilitační konference, Luhačovice, 1. -3. 5. 1997

Kováčiková, V.: Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. Celostátní rehabilitační konference, Luhačovice, 1. - 3. 5. 1997

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody v kinezioterapii dětských pacientů. Novoměstské dny, Nově Město na Moravě, červen 1997           

Beranová B., Kováčiková, V.:Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze. III. celostátní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, Olomouc, 25. 8. - 26. 8. 1997

Kováčiková, V., Beranová, B.: Výuka Vojtovy metody jako základní prvek v organizaci péče o děti s DMO. XXVI. Konference DMO, Seč u Chrudimi, 12. 9. - 13. 9. 1997

Kováčiková, V., Klemová, M.: Školící systém Vojtovy metody jako základní prvek péče o děti s DMO. Celostátní konference DMO, Luže Košumberk, 12. – 13. 9. 1997

Kováčiková, V.: Vliv Vojtovy metody na plasticitu CNS. Celostátní konference DMO. Luže Košumberk 12. 9. -13. 9. 1997

Kováčiková, V.: Die gekreuzte und wechselnde Bewegung der unteren Extremitäten bei ICP. 2.Internationaler Kongreß für Entwiklungsneurologie, München, 23.10.-25.10.199

 Kováčiková, V.: Vývojová kineziologie V. Vojty jako prognostický fenomén, na příkladu léčby poporodní periferní parézy plexu brachiálního. „Kineziologie 98“, Praha, 22. 6. - 23. 6. 1998

Kováčiková, V.: Vývoj náhradní motoriky. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 68-72

Kováčiková, V., Beranová, B.: Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze, otázka tréninku, trénink u pacienta s CP, logopedie.  Rehabilitácia, 2, 1998, s. 75-77

Kováčiková, V., Beranová, B.: Využití neuroplasticity v terapii pohybových poruch.  Rehabilitácia, 2, 1998, s. 78-81

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody ve fyzioterapii hybných poruch (nejen dětských neurologických pacientů). Rehabilitácia, 2, 1998, s. 82 - 85

Kováčiková, V.:Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 87 -91

Kováčiková, V.: Zkřížený a střídavý pohyb dolních končetin u dětí s ICP. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 101-103

Kováčiková, V.:Diparetický syndrom ICP. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 104-110

Kováčiková, V., Beranová, B.: Souvislosti kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu na dolních končetinách u centrálních diparéz. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 111 - 113

Kováčiková, V.: Poznámky k dalším syndromům ICP. Rehabilitácia. 2, 1998, s. 114 - 11

Kováčiková, V.: Historie a současnost kurů Vojtovy metody v ČR. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 121-123

Kováčiková, V.: Poporodní periferní paréza plexu brachiálního. Rehabilitácia, 3, 1998, s. 179-184

Kováčiková, V.: Kontakt fyzioterapeuta s pacientem, Rehabilitácia, 3, 1998, s. 185-186

Kováčiková, V.: V.Vojtas developmental kinesiology as a prognostic phenomenon, on the example of the brachial plexus peripheral paresis threatment. Mezinárodní konference dětské neurologie, oficiální konference ICNA, Budapešť, 20. 9. - 24. 9. 1998

Kováčiková, V.: Poškození mozku a včasná rehabilitace Vojtovou metodou. Neonatologické dny, Olomouc, 15.9. - 17. 9.1999

Kováčiková, V.: Vývojová kineziologie V. Vojty jako prognostický fenomén. Neonatologické dny, Olomouc, 15. 9. - 17. 9. 1999

Kováčiková, V.: Poškození mozku dítěte při porodu a rehabilitace Vojtovou metodou, kazuistiky po dalším roce léčby. Mezinárodní konference profylaxe a rehabilitace DMO, Wroclaw, 20. 10. 2000

Kováčiková, V.: Co je to Vojtova metoda, I. část. Sestra, 2, 2000, s. 14

Kováčiková, V.: Co je to Vojtova metoda, II. část. Sestra, 3, 2000, s. 9-10

Kováčiková, V., Kutín, M.: Práce břišních svalů v posturálním systému. „Kineziologie 2000“, Praha 22. 6. 2000

Kováčiková V., Klemová M.: Zemřel profesor V. Vojta, Zdravotnické noviny (Avicenum / Mladá fronta). 2000, roč. 49, č. 40, s. 2

Kováčiková, V.: Poškození Mozku dítěte a včasná rehabilitace dle Vojty. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Fuchs, M.: Vliv Vojtovy metody na funkci sfinkterů u dítěte s meningomyelocelou. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Beranová, B.: Motorická ontogeneze dítěte jako diagnostický fenomén a princip terapie. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Beranová, B.: Práce s rodiči (poradenství) motoricky ohroženého dítěte. II. Mezinárodní konference K problematice osob se speciálními potřebami, Olomouc, 3. 4. 2001

Kutín, M., Kováčiková, V.: Využití reflexní lokomoce v reedukaci dýchání. Novinky ve fyzioterapii 2001, Olomouc, 2001

Kováčiková, V.: Včasná diagnostika dle Vojty. 2. Košická konference, Košice, 20. 9. 2002

Kováčiková, V., Machačová, E.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. „Kineziologie 2002“, 26.6. - 27. 6. 2002, Praha

Kováčiková V., Beranová B.: Práce s rodiči (poradenství) motoricky ohroženého dítěte: Poradenství pro osoby s poruchou hybnosti. II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 2002, s. 174-177.

Kováčiková, V., Machačová, E.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003, 1, s. 40-41

Kováčiková, V.: Vojtova metoda - léčba dětí s hybnou poruchou. XXI. Dny klinické a praktické pediatrie, Olomouc, 22.5. - 23. 5. 2003

Kováčiková V., Beranová B.:Vojtova metoda – léčba dětí s hybnou poruchou, Pediatrie pro praxi, 2003. Roč. 4, č. 3, s. 165.

Beranová, B., Kováčiková, V.: Dynamika lumbosakrálního přechodu pohledu reflexní lokomoce V. Vojty. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 15. 11. 2003

Kováčiková, V.: Asymetrický vývoj dítěte jako základ skoliózy. „Kineziologie 2004“, Praha

Kováčiková, V.: Dítě s asymetrickým vývojem. XII. Neonatologické setkání – VI. V. Hanákovy dny, Malá Morávka, 28. 5. -30. 5. 2004     

Kováčiková, V.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center, Slavkov u Brna, 3.6. -5. 6. 2004

Kováčiková, V.: Následky poškození hlavových kloubů novorozence při porodu, tzv. šikmý krk, souvislost nedostatečného příjmu potravy kojence a problémy spánku, Vojtova terapie, Neonatologické listy, 2004, roč. 10, č. 2, s. 26-28.

Kováčiková, V.: Základ skoliózy v motorické ontogenezi, Fyziatrie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, 2005, s. 134 - 147

Kováčiková, V.: Indikace Vojtovy metody u hybně a současně mentálně postiženého dítěte. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 14.3. - 15.3 2006

Beranová B., Kováčiková, V., Kutín M.: Praktické zkušenosti s použitím Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s problematikou dolní části zad. I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 16. 6. - 17. 6. 2006

Machačová E., Kováčiková V.: Diagnostika motorického problému u dítěte ve věku 0 - 3 měsíce. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. 1. - 13. 1. 2007

Švecová I., Kováčiková V.: Dítě se 3. stupněm CKP s ohrožením CP, náklady na léčbu Vojtovou metodou. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. 1. - 13. 1. 2007

Machačová E., Kováčiková V.: Kvalita vzpřímení C - Th přechodu a jeho vliv na rozvoj skoliózy. 2. absolventská konference FTK UP, Olomouc, 20. 6. - 21. 6. 2008

Kutín M., Machačová E., Kováčiková V.: Vývoj úchopové funkce ruky. 3. Jánskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 8. 1. - 10. 1. 2009

Kutín M., Vlčková B., Kováčiková V.: Vliv zrakové a sluchové deprivace na psychomotorický vývoj. Konference raná péče, Olomouc 9. 11. - 11. 9. 2009

Skaličková-Kováčiková, V.: Specializační vzdělávání pro fyzioterapeuty v neonatologii a pediatrii, Zdravotnické noviny (Avicenum / Mladá fronta) 2012, roč. 61, č. 20, s. 34

Pospíšilová, L., Skaličková-Kováčiková, V.: Zavedení kódu pro zdravotní výkon v odbornosti 902, Zdravotnické noviny (Avicenum / Mladá fronta) 2013, roč. 62, č. 23, s. 10.

Skaličková - Kováčiková, V.: Vojtův přístup k diagnostice hybné poruchy u dětí a k její terapii. Rehabilitácia, 2014, roč. 51, č. 2, s. 110-119

Skaličková - Kováčiková, V.: Vyšetření a rehabilitace dle Vojty u dítěte v kojeneckém věku, I. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. 9. -13. 9. 2014

Skaličková – Kováčiková V., Vlčková B.: Dítě ohrožené mozkovou hybnou poruchou, IX. Brandýské sympózium, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, 1. 2. - 2. 10. 2015

Skaličková – Kováčiková, V. Vlčková B., Pospíšilová L: Dětská noha a její problémy, principy rehabilitace, Umění fyzioterapie č. 1, únor 2016

Skaličková – Kováčiková V., Vlčková B., Pospíšilová L: Dětská noha a její problémy, principy rehabilitace, VI. Absolventská konference KFT FTK UP Olomouc, 17. 6. - 18. 6. 2016

Skaličková – Kováčiková V, Vlčková B., Pospíšilová L.: .: Dětská noha a její problémy, principy rehabilitace, Konference umění fyzioterapie – dětská noha, 10. 6. 2016, Nová Jičín

Skaličková - Kováčiková, V.: Vyšetření dítěte dle Vojty, II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 15. 9. -16. 9. 2017

Procházková, M., Kováčiková, V.: Co to znamená obtížně řešitelný stav z pohledu dětského fyzioterapeuta, Aktuality ve fyzioterapii,  KFT FTK UP Olomouc, 10. 11. 2017

Skaličková - Kováčiková, V: Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty, RL-CORPUS, s.r.o., 2017. 223 stran, První vydání. Olomouc

Skaličková - Kováčiková, V., Vlčková B.: Recenze knihy: Krucký V.: Vojtova metodika 2. generace s videokompendiem, Norway grants, recenze publikovaná v odborném časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3/24, září 2017.